คิตส์ซาเนีย กรุงเทพ

  • คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ศูนย์การเรียนรู้และความบันเทิงใจกลางกรุงเทพ มุ่งเน้นให้เด็กได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นที่สนุกสนาน ด้วยกิจกรรมเด็กในรูปแบบของการสวมบทบาทการทำงานในแต่ละอาชีพ ส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพที่ใฝ่ฝัน เพื่อช่วยกันพัฒนาโลกยุคปัจจุบันให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ประสบการณ์เพลิดเพลินที่จะได้รับ
  • แนวคิดและวัตถุประสงค์ของคิดส์ซาเนีย »» คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ ศูนย์การเรียนรู้และความบันเทิง ด้วยกิจกรรมสำหรับเด็ก ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เป็นเมืองจำลองขนาดย่อส่วน ที่สร้างขึ้นสำหรับเด็กและเยาวชนวัย 4-14 ปี เข้ามาทำการทดลองทำกิจกรรม สวมบทบาทเป็นอาชีพต่างๆ โดยภายในเมืองคิดส์ซาเนียนี้ประกอบไปด้วยอาคารร้านค้า ท่าอากาศยาน ธนาคาร โรงละคร โรงพยาบาล เขตโรงงานหลายประเภทและยานพาหนะ ที่รังสรรค์ขึ้นมา เพื่อให้บรรยากาศภายในเมืองจำลองแห่งนี้เสมือนจริงมากที่สุด
  • แนวคิด »» ที่คิดส์ซาเนีย กรุงเทพมุ่งเน้นให้เด็กได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ ผ่านการเล่นที่สนุกสนาน ส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ พร้อมทั้งยังปลูกฝังให้เกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพที่ใฝ่ฝันในอนาคต »» คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ เป็นสถานที่ที่ช่วยจุดประกายให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ เกิดความเข้าใจในทักษะพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพ และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกในการแบ่งปัน เพื่อให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์ และช่วยกันพัฒนาโลกยุคปัจจุบันให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
  • ประสบการณ์ที่ได้รับ »» เด็กๆ จะได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทำงานในแต่ละอาชีพ และจะได้เรียนรู้หลากหลายในทักษะในการใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง เช่น การเคารพตนเองและผู้อื่น การพึ่งพาตนเอง การอยู่ร่วมกับคนในสังคม การทำงานเป็นทีม และการรู้ถึงคุณค่าของเงิน »» นอกจากนี้ กิจกรรมที่คิดส์ซาเนียจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆ อีกด้วย
  • ด้านการศึกษา »» การเล่นผ่านการสวมบทบาทสมมติ เป็นหนึ่งในรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นสากลทั่วโลก ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความเพลินเพลินสนุกสนานแล้ว ยังเสริมให้เกิดคุณประโยชน์ด้านการศึกษา จิตวิทยาและแรงบันดาลใจอีกมากมาย »» คิดส์ซาเนียผสมผสานความเป็นโลกเสมือนจริงและความบันเทิงเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประสบการณ์เหมือนจริง ที่จะเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญเมื่อต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอนาคต

วิธีการเดินทาง

คิตส์ซาเนีย กรุงเทพ
991 สยามพารากอน ชั้น 5 ถ.พระราม 1 เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทร: 02-683-1888
  • โดย BTS:นั่ง BTS ไปลงสถานี SIAM ทางออก 3 แล้วขึ้นลิฟท์ไปชั้น 5
ที่อยู่

991 สยามพารากอน ชั้น 5 ถ.พระราม 1 เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ 10330